مهاجرت به کانادا یا آلمان - کوچر

بر همین اساس، برنامههای مرتبط با ساختمان سبز، به افراد کمک خواهند کرد تا نه تنها درباره تکنیکهای ساختمان سبز آ

توسط NEWSMINERAL در 20 مرداد 1400

بر همین اساس، برنامههای مرتبط با ساختمان سبز، به افراد کمک خواهند کرد تا نه تنها درباره تکنیکهای ساختمان سبز آموزش ببینند بلکه با مقررات و قوانین حقوقی در این مورد نیز آشنا شده و بتوانند سازههای سبزتر و پایدارتری را طراحی و اجرا کنند. شورای GBS برای حفظ آب شهر، تنها اجازه استفاده از لولهها و اتصالاتی که استانداردهای ANSI دارند و بدون نشت آب هستند، صادر میکند، همچنین بهبود سیستمهای آبیاری برای کاهش میزان مصرف آب فضای سبز تا میزان ۵۰ درصد را نیز در دستور کار قرار داده است. برنامهریزان شهری، چشمانداز ۱۰ سال آینده ونکوور را طوری تدوین کردهاند که براساس آن، این شهر در حال حرکت به سوی داشتن ساختمانهایی بدون تولید گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۲۰ باشد. متعهد بودن شــهر به برنامهریــزی فرهنگی به دهه ۱۹۶۰ بازمیگردد که در قالب برنامهریزی در زمینه اجتماعی انجام شده و به عنوان فلسفه اصلی برای تلاشها در زمینه توسعه فرهنگی آن، باقی ماند. شــهر ونکورو، به حمایت دیرهنگام خــود از فرهنگ، به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه شــهری، معروف است. همه این اقدامات در ونکوور سبب شده است تا مدیران این شهر مدعی باشند که تا ۱۰ سال دیگر، ونکوور یکی از نمونههای مثالزدنی و الگو برای شهرهایی خواهد بود که قصد دارند ساختمانهای سبز داشته باشند و زیستگاهی سازگار با محیطزیست را برای شهروندانشان خلق کنند.

مهاجرت به کانادا

کانادا در مورد کاهش خطرات ناشی از جزایر گرمایی نیز دستورالعملهایی را برای کسانی که بهصورت داوطلبانه اقدام به ساخت پشتبام سبز میکنند، ارائه کرده است. موسسه ایران ترکیه تمام شیوههای قانونی مهاجرت به کانادا را ارائه مینماید: مهاجرت کاری - تحصیلی - سرمایه گذاری - توریستی متقاضیانی که توسط موسسه ایران ترکیه به کانادا مهاجرت میکنند میتوانند از خدمات پسامهاجرتی ما همچون اجاره و خرید ملک در کانادا، باز کردن حساب بانکی، خرید اتومبیل، بیمه، انتقال اقامت موقت به اقامت دائم کانادا و… توسعه برنامههای مدیریت زباله ساختمانی برای همه پروژههای ساختمانی که در فرایند اجازه ساخت یک ساختمان مشخص شده است، توسعه بازیافت از طریق تجزیهوتحلیل کاربری ساختمان و استفاده مجدد از زیرساختها، ارائه دستورالعملهای محلی و اصلاحاتی برای زبالههای جامد از طریق قانون بهمنظور کاهش نخالههای ساختمانی (ضایعات، مواد قابل بازیافت و مواد ارگانیک) از موارد کلیدی در این بخش است. در حالی که ونکور به دنبال تحقق دستیابی به هدف دولت دیجیتال است، در اقدامی بلندپروازانه برای تحقق هدف شهر هوشمند، اقدام به سرمایهگذاری بیش از ۳۰ میلیون دلاری با هدف بودن در جمع چند شهر برتر در حوزه هوشمندسازی زندگی شهری در سطح بینالملل نموده است. ا- حمایت مالی: وظیفه اصلی حمایت مالی از کارکنان بالقوه و بالفعل در کانادا بر عهده بانک ویژهای تحت عنوان بانک توسعه کسبوکارهای کانادا میباشد که در یک سطح ملی عمل میکند.

برخی از این سازمانها از طرح های کارآفرینان خمایت مالی نیز می کنند. این بانک حدود ۸۰ شعبه در سراسر کانادا دارد و برنامههای متعددی برای حمایت مالی از کارآفرینان بالقوه و بالفعل با مشارکت سایر سازمانها و نهادهای مسئول به اجرا گذاشته است. با این حال، شهریه این کالج حدود 4،527 دلار برای یک ترم و 9،054 دلار در سال است. شهر تورنتو در سال گذشته با همکاری شرکت IBM اقدام به فعالسازی پروژه Waterfront نموده که گام بزرگی در راستای هوشمندسازی زندگی شهری برداشته است. تمام استانهای این کشور، اعضای قوه مقننه که از سراسر ایالات و استانها انتخاب میشوند و ریاست آن که به عهده نخستوزیر است، به همان روش انتخاب نخستوزیر، انتخاب میشوند. تعریف میشوند و بهمنظور کاهش تأثیرات ساختمانسازی و زیرساختهای وابسته به آن، طراحی شده است. فرماندار کل و از بین وکلای این ایالات منصوب میشوند. کل پروسه پس از قبولی ۶ ماه تا ۱ سال به طول می انجامد.

{||||||||||||||||}

اما در کل شرایط گرفتن پناهندگی کانادا بسیار متفاوت و زیاد میباشد که در مقاله مهاجرت از طریق پناهندگی به بعضی از آن ها اشاره کردیم. در واقع وجود فرهنگ های مختلف در کانادا نیز از دیگر عوامل مهاجرت متقاضیان می باشد؛ به گونه ای که بیشتر افراد ساکن در کانادا، کشورهایی به غیر از انگلیس و فرانسه می باشند. پس بهتر است از تولد به عنوان راهی برای کسب اقامت کانادا یاد کنیم و عنوان راهی جهت مهاجرت به کانادا را به آن ندهیم. سبک فکری مدیران شهری در تورنتو، همسو با شاخصهای شهر هوشمند در عرصه بینالملل نیست اما با این وجود، این شهر همچنان جزو پیشتازان عرصه هوشمندسازی در مدیریت شهری در کانادا به حساب میآید. شهر مونترال نیز سومین شهر در کاناداست که جزو ۱۰ شهر برتر هوشمند آمریکای شمالی میباشد، این شهر با الهام گرفتن از زندگی شهری اروپایی، اقدام به برنامهریزی در حوزه هوشمندسازی شهری نموده است.

آخرین مطالب