فروشگاه خرید لوازم آرایشی، بهداشتی و زیبایی

یکی از از مهمترین اهداف پژوهش که در این مطالعه به دنبال آن بودیم ارائه و بررسی گفتمانهای تن در کشور ایران بود.

توسط NEWSMINERAL در 20 اردیبهشت 1401
یکی از از مهمترین اهداف پژوهش که در این مطالعه به دنبال آن بودیم ارائه و بررسی گفتمانهای تن در کشور ایران بود. موضوع ظواهر آرایی و گرایش به سمت دستکاری تن یکی از از مهمترین دغدغههای جامعه کشور‌ایران و از پیچیدهترین گفتمانها میباشد. ظاهر آرایی در اماکن عمومی و گرایش به سمت اروتیزه شدن و سبب خوف اخلاقی در خانوادهها و جامعه شده است. دموکراتیزه شدن زیبایی در راستا مصرف و دستکاری تن علاوه بر برداشتن مرزهای طبقاتی سبب برداشتن مرزهای سنی و جنسیتی شده است. بهعبارتدیگر می توان گفت؛ هدف از ارائه و بررسی گفتمانهای تن در ایران، روشن کردن ساختار عمیق و پیچیده ساخت و تجربه بدن زنان ایرانی، نشان دادن تأثیر دست اندرکاران و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و شناختی بر فرایند تولید گفتمانهای تن در ایران، واضح کردن رابطه در میان تن و ایدئولوژی و درنهایت، نشان دادن بیثباتی مفهوم در عرصه تن و تغییرات آن در ارتفاع زمان است. در این پژوهش مهم اتخاذ منش و طریق تبارشناسانه سعی کردیم تا دستکاری و چگونگی بازنمایی تن را تحت تأثیر توان و گفتمانهایی که در بستر جامعه و در شرایط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی آیتم خوانش و در دست گرفتن قرار میگرفتند به تصویر کشیم. ارتباط زیبایی کلیدی بهداشت، سلامت و شست و رفت ، فرصتهایی را در اختیار ما قرار می‌دهد که از آن به جهت تولید و حفظ سالم دیوانه و اجتماعی جامعه بهره میبریم. تعریف ها بکار رفته به واسطهای نوع دستکاریهای بدنی و کنشهای اجتماعی نیکی معناهایی ایستا میباشند که در چارچوب ساختارها، قواعد، ارزشها و هنجارهای اجتماعی -فرهنگی بستار پذیرند، بلکه معناهایی بیش از بیش انتخابی و سیال به شمار میروند که تمایزات شخصی و تفاوتهای موجود در سبک زندگی اشخاص را به سناریو میگذارند و زنان و مردان را ترغیب می کنند تا بدنهای خود را در پرتو نورافکنهای بیشماری قرار دهند و علائم و نمادهای بدنی را بکار گیرند. پس در چنین نگرشی شاهد خویشتن گرایی و تقدس بدن را در زنان شاهد هستیم و چنین نگرشی سبب می‌شد که آزادسازی بدن و گرایش به سمت انواع دستکاریهای بدنی و درنهایت اکران فردیتها خویش را نهفته کنند. چرا که این مهم باعث میشود برای چیستی بدن ناگزیر از شناخت قدرتهای سازنده نوشته میباشیم. در همین خصوص اعتنا خود را به رابطه متقابل دربین بدن اشخاص و قدرتهای موجود اجتماعی متمرکز کردیم. در این زمینه کارایی بر آن شد که بدن را در نوشته و وضعیت اجتماعی و فرهنگی موردمطالعه و بررسی قرار دهیم پ اسباب آرایشی اصل در شیراز . به این مضمون‌ که در زمان جهانیشدن، نگرشهای سنتی مبتنی بر هویتهای طبقاتی - که در آن تأکید حیاتی بر پایگاه اقتصادی بود و آنچه اهمیت شمرده میشد رده شخص در نظام تولید بود - جای خود را به هویتهای جدیدی دادهاند که پایۀ اهمیت آنان را تمایلات مصرفگرایانه صورت میدهد؛ درواقع، افراد مهم مصرف کالاها خویش را به دیگران معرفی می نمایند و مهم همین کار خویش را از دیگران متمایز میکنند؛ بنابراین، در همین پژوهش مبنای حیاتی کار، نظریۀ بوردیو است.
آخرین مطالب