آموزش زبان انگلیسی از صفر - دارالترجمه رسمی دکتر پاشازاده

ثالثاً، بعضا وقتها همین احساس را خواهید داشت که دارید درجا میزنید، اما یادتان باشد که همین تنها یک احساس است و

توسط NEWSMINERAL در 28 بهمن 1400
ثالثاً، بعضا وقتها همین احساس را خواهید داشت که دارید درجا میزنید، اما یادتان باشد که همین تنها یک احساس است و تا هنگامی که سرگرم سعی و یادگیری هستید، حرکت شما روبه جلو است، اگر چه ممکن میباشد خودتان همین حرکت را نبینید یا این که حتی احساس کنید دارید در جهت آموزش زبان انگلیسی عامیانه عکس حرکت میکنید. منظورم این میباشد که عدم پیشرفت محسوس یا این که حتی پسرفت های مقطعی، نباید منجر یأس شما شود زیرا اولاً همین احساسات طبیعی هست و دوماً قضیه به آن آسانی که فکر میکنید نیست. حتی چنانچه این کتابها به جهت یک طفل سه ساله نیز تهیه شده باشند، برای شروع یادگیری شما مطلوب نیستند، چون بر اساس تحقیقات کودک ها از به عبارتی روزهای نخستین به دنیاآمدن به دیتا های زبانی عکس العمل نشان میدهند: یعنی در واقع، شما سه سال از آن طفل عقب هستید، پس کارایی نمایید پله ها را یکی یکی طی کنید. بعضا ها هم عنا وین دهان پرکنی برای روش های پیش پاافتاده خویش مثل یادگیری از شیوه ترجمه گشتاری گزینش میکنند و پیمان طی نمودن ره صدساله را در عرض چندین جلسه کوتاه میدهند. به عنوان یک ترجمه کننده باتجربه، شخصاً افراد متعددی را میشناسم که کلیدی وجود احاطه فوقالعاده بر دو زبان، بضاعت ترجمه پایینی دارند، و شتاب و توجه کارشان قابل مقایسه اهمیت آموزش زبان انگلیسی صوتی اهمیت ترجمه فارسی مترجمین کاردان نیست. پس داشتن انتظارات واقع گرایانه در یادگیری گویش یک اصل زیاد اصلی است. در نقطه C اهمیت وجود تلاش، همین لهجه آموز پسرفت هم می نماید و ممکن هست دارای خودش فکر کند هوش و استعداد زبانی لازم را ندارد. ثانیاً، احاطه “کامل” بی مضمون‌ هست و شما نهایتاً قرار است در شرایط خوش بینانه به مرتبه ای از احاطه بر زبان انگلیسی برسید که بتوانید علم زبانی خود در انگلیسی را مقایسه نمایید اهمیت دانش زبانی نیز وطن آذری ای که لهجه فارسی را دارای گویش سخن میکند، شوخی هایش ناچیز نمک به نظر میآیند، و در بعضا از حالت نمیتواند رابطه برقرار کند. ممکن است همین مثال مورد قضیه را روشنتر کند: کودکی که هر وقت تلویزیون را واضح میکند، انگلیسی میشنود هیچ وقت صرفاً به خاطر برنامههای تلویزیون انگلیسی یاد نخواهد گرفت (البته در صورتی که در گوشه و کنار منزل یا خارج دارای اشخاص انگلیسیزبان در تماس نباشد). برخی وقت ها اهمیت وجود کارایی در جهت یادگیری، شاهد درجا زدن یا این که حتی پسرفت زبان آموزان هستیم. این عصر ها به وسیله مجموعه آرمانی در ایران و استرالیا در 16 ترم آموزشی از مرحله مبتدی و تازه کار تا پیشرفته ارایه میگردند و تجربه یادگیری هر چهار مهارت زبان “در هر لحظه و هر مکان” را به جهت شما فراهم میسازند. به عنوان مثال، برخی از تبلیغات، یادگیری تام در عرض تعدادی ماه را “تضمین” میکنند، یا بعضا شرکت ها ادعا مینمایند با استفاده از متد آن ها در خواب نیز میتوانید انگلیسی بیاموزید!
آخرین مطالب